Các khoá học ngắn hạn cần thiết cho sinh viên ngành ẩm thực

Sinh viên ngành Các khóa đào tạo nên chọn Thời điểm học
Công nghệ thực phẩm

Công nghệ chế biến thủy sản

Công nghệ sinh học

1. HACCP Thực phẩm Năm 3,4 ĐH / Năm 2,3 CĐ /

Năm 2 TC

2. Phân tích thực phẩm Năm 3 ĐH / Năm 2 CĐ / Năm 2 TC
3. Nhận thức và đánh giá nội bộ ISO 9001:2008 Năm 2 ĐH / Năm 2 CĐ / Năm 1 TC
4. Giới thiệu các yêu cầu của Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2015 Năm 2 ĐH / Năm 2 CĐ / Năm 1 TC
5. Phân tích vi sinh thực phẩm Năm 3,4 ĐH / Năm 2,3 CĐ /

Năm 2 TC

6. Đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn quản lý an toàn thực phẩm HACCP Codex Năm 4 ĐH / Năm 3 CĐ / Năm 2 TC
7. Đào tạo giới thiệu các yêu cầu tiêu chuẩn ISO 22000:2005 và FSSC 22000 Năm 4 ĐH / Năm 3 CĐ / Năm 2 TC
 

 

 

 

Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm

1. Giới thiệu các yêu cầu của Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2015 Năm 2 ĐH
2. Nhận thức và đánh giá nội bộ ISO 9001:2008 Năm 3 ĐH
3. Đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn quản lý an toàn thực phẩm HACCP Codex Năm 4 ĐH
4. Phân tích thực phẩm Năm 3 ĐH
5. Đào tạo giới thiệu các yêu cầu tiêu chuẩn ISO 22000:2005 và FSSC 22000 Năm 4 ĐH
Kiểm nghiệm Lương thực – Thực phẩm 1. Giới thiệu các yêu cầu của Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2015 Năm 1, 2 CĐ
2. Nhận thức và đánh giá nội bộ ISO 9001:2008 Năm 2 CĐ
3. Đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn quản lý an toàn thực phẩm HACCP Codex Năm 3 CĐ
4. Đào tạo giới thiệu các yêu cầu tiêu chuẩn ISO 22000:2005 và FSSC 22000 Năm 3 CĐ
 

Kỹ thuật chế biến món ăn

1. Quản lý bếp ăn công nghiệp Năm 3 CĐ / Năm 2 TC
2. Nhận thức và đánh giá nội bộ ISO 9001:2008 Năm 2 CĐ / Năm 1 TC
3. HACCP Thực phẩm Năm 3 CĐ / Năm 2 TC

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *