Đào tạo ĐH CĐ trung cấp chính quy ngành ẩm thực trường cntp tphcm

Ngành đào tạo Hệ đào tạo Tên chương trình đào tạo
Công nghệ thực phẩm Đại học Chương trình giáo dục đại học chính quy ngành Công nghệ thực phẩm
Chương trình  giáo dục đại học vừa làm vừa học ngành Công nghệ thực phẩm
Chương trình giáo dục đại học liên thông từ Cao đẳng lên Đại học ngành Công nghệ thực phẩm
Cao đẳng Chương trình giáo dục cao đẳng ngành Công nghệ thực phẩm
Chương trình giáo dục cao đẳng liên thông từ Trung cấp lên Cao đẳng ngành Công nghệ thực phẩm
Trung cấp chuyên nghiệp Chương trình giáo dục trung cấp chuyên nghiệp ngành Công nghệ thực phẩm
Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm Đại học Chương trình giáo dục đại học chính quy ngành Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm
Chương trình giáo dục đại học vừa làm vừa học ngành Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm
Kỹ thuật chế biến món ăn Cao đẳng nghề Chương trình đào tạo trình độ cao đẳng nghề ngành Kỹ thuật chế biến món ăn
Trung cấp chuyên nghiệp Chương trình giáo dục trung cấp chuyên nghiệp ngành Kỹ thuật chế biến món ăn
Kiểm nghiệm lương thực, thực phẩm Cao đẳng nghề Chương trình đào tạo trình độ cao đẳng nghề ngành Kiểm nghiệm chất lượng lương thực, thực phẩm

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *