dạy cách nấu ăn : Chùm bao

Chùm bao:

Chùm bao: Mấy tuần nay hay vào nhà bà để tập trung viết một bài về nghề vót đũa, có một hôm thì thấy nguyên một dây chùm bao được cắt xuống bỏ ngoài sân mới chạy ùa vào hỏi bà : – Ủa ngoại chùm bao đâu ra mà cắt bỏ ngoài sân quá chừng. – […] dạy học náu ăn ngon

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *