HACCP thực phẩm

HACCP ực p ẩm 1

CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGẮN HẠN
Tên chƣơng trình : HACCP thực phẩm
Loại hình đào tạo : Ngắn hạn
Mã chƣơng trình : HACCPTP
(Ba e Quyế ị số: /QĐ-DCT, ngày ăm 2012
của Hiệu ở T ờ Đ i c ô iệp ực p ẩm Tp. Hồ í Mi )
1. Mục tiêu đào tạo
1.1. Về kiến thức
– Có kiến thức chuyên môn về lĩnh vực chế biến thực phẩm
– Bổ trợ thêm kiến thức đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm
1.2. Về kỹ năng
Có kỹ năng thực hành để thực hiện những nhiệm vụ sau:
– Lập kế hoạch phân tích, đánh giá các mối nguy trong sản xuất thực phẩm
– Phân tích và kiểm soát chất lƣợng sản phẩm thực phẩm
2. Thời gian đào tạo: 1,5 tháng
3. Khối lƣợng kiến thức toàn khóa học: gồm 5 module với 50 tiết học
4. Đối tƣợng tuyển sinh: mọi đối tƣợng có nhu cầu
5. Quy trình đào tạo và điều kiện tốt nghiệp: các học phần đƣợc giảng dạy trên lớp,
sinh viên phải tham dự trên 90% thời lƣợng toàn khóa, chỉ xét hoàn thành khóa học khi
sinh viên đạt điểm kiểm tra cuối khóa từ 5 trở lên.
6. Thang điểm: 10
7. Văn bằng: chứng nhận hoàn thành khóa học.
8. Nội dung và phân phối chƣơng trình ( ứ ự c c c p ầ iả d y)
STT Mã
học phần Tên học phần Số
tiết Ghi chú
1 053001 Quản lý chất lƣợng thực phẩm 5
2 053002 GMP – SSOP 5
3 053003 HACCP cơ bản 10
4 063004 HACCP thủy sản 5
5 063005 HACCP trà – ca phê 5
BỘ CÔNG THƢƠNG
TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHI P
THỰC PHẨM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VI T NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
HACCP ực p ẩm 2
6 063006 HACCP mì ăn liền 5
7 063007 HACCP đƣờng , bánh kẹo 5
8 063008 HACCP sữa 5
9 063009 HACCP bia 5
Tổng cộng toàn khóa 50
Tp. Hồ í Mi , y tháng ăm 2012
HI U TRƢỞNG

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *