HACCP thực phẩm

HACCP ực p ẩm 1

CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGẮN HẠN
Tên chƣơng trình : HACCP thực phẩm
Loại hình đào tạo : Ngắn hạn
Mã chƣơng trình : HACCPTP
(Ba e Quyế ị số: /QĐ-DCT, ngày ăm 2012
của Hiệu ở T ờ Đ i c ô iệp ực p ẩm Tp. Hồ í Mi )
1. Mục tiêu đào tạo
1.1. Về kiến thức
– Có kiến thức chuyên môn về lĩnh vực chế biến thực phẩm
– Bổ trợ thêm kiến thức đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm
1.2. Về kỹ năng
Có kỹ năng thực hành để thực hiện những nhiệm vụ sau:
– Lập kế hoạch phân tích, đánh giá các mối nguy trong sản xuất thực phẩm
– Phân tích và kiểm soát chất lƣợng sản phẩm thực phẩm
2. Thời gian đào tạo: 1,5 tháng
3. Khối lƣợng kiến thức toàn khóa học: gồm 5 module với 50 tiết học
4. Đối tƣợng tuyển sinh: mọi đối tƣợng có nhu cầu
5. Quy trình đào tạo và điều kiện tốt nghiệp: các học phần đƣợc giảng dạy trên lớp,
sinh viên phải tham dự trên 90% thời lƣợng toàn khóa, chỉ xét hoàn thành khóa học khi
sinh viên đạt điểm kiểm tra cuối khóa từ 5 trở lên.
6. Thang điểm: 10
7. Văn bằng: chứng nhận hoàn thành khóa học.
8. Nội dung và phân phối chƣơng trình ( ứ ự c c c p ầ iả d y)
STT Mã
học phần Tên học phần Số
tiết Ghi chú
1 053001 Quản lý chất lƣợng thực phẩm 5
2 053002 GMP – SSOP 5
3 053003 HACCP cơ bản 10
4 063004 HACCP thủy sản 5
5 063005 HACCP trà – ca phê 5
BỘ CÔNG THƢƠNG
TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHI P
THỰC PHẨM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VI T NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
HACCP ực p ẩm 2
6 063006 HACCP mì ăn liền 5
7 063007 HACCP đƣờng , bánh kẹo 5
8 063008 HACCP sữa 5
9 063009 HACCP bia 5
Tổng cộng toàn khóa 50
Tp. Hồ í Mi , y tháng ăm 2012
HI U TRƢỞNG

 

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Tham gia các Khoá Học Nấu Ăn cùng daynauan.net web site chuyên cung cấp thông tin mới nhất về các lớp dạy nấu ăn gia đình, dạy kinh doanh quán ốc, dê, bò, gà, quán nướng, cùng các món ăn sáng đặc sản các vùng miền như – bún bò huế, hủ tiếu nam vang, phở bò, hủ tiếu dê…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *