Khoá học nấu bún chả tại hà nội

Khoá học nấu bún chả trung tâm dạy nấu ăn nư công gia chánh thanh mạ tại hà nội 

 1. Dạy Bún Chả Chấm:
              + Thời lượng  : Trong vòng 01 ngày.         
              + HP trọn gói: 5.000.000đ.

       2. Dạy Bún Chả Chan:
              + Thời lượng  : Trong vòng 01 ngày.         
              + HP trọn gói: 5.000.000đ.

       3. Dạy Bún Chả Chấm + Bún Chả Chan:
             + Thời lượng  : Trong vòng 01 ngày.         
             + HP trọn gói: 7.000.000đ.

       4. Dạy Bún Cá:
             + Thời lượng: Trong vòng 01 ngày. 
             + HP trọn gói: 5.000.000đ.  

       5. Dạy Bún Riêu Cua:
               + Thời lượng: Trong vòng 01 ngày. 
               + HP trọn gói: 5.000.000đ.  

       6. Dạy Bún Ốc:
              + Thời lượng: Trong vòng 01 ngày.
+ HP trọn gói: 5.000.000đ.
  
       7. Dạy Bún Bò Huế:
             + Thời lượng  : Trong vòng 01 ngày; 
             + HP trọn gói: 5.000.000đ.

       8. Dạy Bún Ngan, Dạy Miến Ngan:
            + Thời lượng  : Trong vòng 01 ngày; 
            + HP trọn gói: 5.000.000đ.

        9. Dạy Bún Thang:
            + Thời lượng  : 01 buổi; 
            + HP trọn gói: 5.000.000đ.   

       10. Dạy Bún Đậu Mắm Tôm:
            + Thời lượng  : 01 buổi; 
            + HP trọn gói: 5.000.000đ.  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *